کفپوش هایی برای نابینایان-نمایندگی کفپوش های نابینایان و کفپوش های پارکت در مشهد در دست ماست

برقراری ارتباط با نابینایان باید به گونه ای باشد تا اين درك در آنان نهادينه شود
كه از نظر شخصيتي، تفاوتي با ديگران نداشته و همواره مورد احترام، تكريم و تعظيم هستند.

یکی از بهترین روشهای تکریم استفاده از کفپوش نابینایان در سطح شهر است.

مقتضیات زندگـی افرادی که دچار معلولیـت جسـمی یـا محـدودیتهای حـرکتی شـده اند، در بسیاری موارد مشـابه به هـم است.

توجـه به این قشـر و تدارک شرایـطی که افراد بـا محدودیتهای حرکتی بتـوانند از قافله زندگـی اجتمـاعی وانمـانده
و در جریـان حرکـت اجتـماع و در میـان مردم به زندگـی خود و بی اتـکا به اطرافیـان بپـردازند،
موضوع بسیار مهمی است که این امر در مدیریت شهری هـم مورد توجه ویـژه مدیران و برنامه ریزان شهری است.

شـهر مطلـوب شهری اسـت که پاسخـگوی نیازهای شهری هر طیفی از شهروندان باشد، از کودکان و سالمندان و کم ‌تـوانان و ناتـوانان جسمـی گرفته تـا افـراد معمـولی و سالم و تنـدرسـت.

شـهر مطـلوب بایـد شـهری بـاشد که شبـکه‌های شهری، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی آن برای همه شهـروندان، از هر نـوع و طیفی تعـریف شـده بـاشد و هـیچ کس، با هـیچ ویژگی خاصی خارج از دایره شهر قرار نگیرد.

در این بین نابینایان از جمله معلولینی می باشند که مهیـا نمودن زمینه بهـره برداری از امکـانات و خدمـات شـهری بـرای آنـها،
نیـاز به تمهیـدات ویژه و تغـییرات ساختـاری بیشتری دارد که خوشبختـانه در سـال های اخـیر ایـن مهـم در ایـران
و خصوصـا در برنامه ریزی های شهری مورد توجـه قرار گرفـته که نمـونه بارز آن در معـابر و اماکن شـهری مشـهود می باشد.

در این راستا شرکت پیـشگامان توسـعه دمـاوند، بـا نگاهی تخصصی با این موضـوع اقـدام به گـرد آوری مجموعه ای کامـل از تجهیزاتی نمـوده اسـت
که عـلاوه بـر انطبـاق با بالاترین استانداردهای جهانی، حـداکثر زمینه بهـره بـرداری نابینایان از مجموعه امکانات و خدمات عمومی شهری را فراهم می آورند.

کفپوش نابینایان
کفپوش نابینایان

مجموعه حاضر شـرح مختـصری بر روشـهای ایـمن سـازی و راهنـمایی نابیـنـایان در اماکن عمـومی بوده
و به تفکیـک به مـوارد استـفاده و استاندارد های طـراحی و کـاربرد تجهیزات تعریف شده در این حوزه می پـردازد.

خط زرد نمونه بسیار تحسـین برانگیـزی از ایـن توجه طراحـان فضاهای شهری و مبلمان شهـری به عبور و مرور افراد نابــینا است.

اصولی تـرین و ساده تـرین روش هـدایـت نابـیـنایان و کـم بیـنایان ایـجاد مسیـرهای ویـژه تردد با استـفاده از الـمان های استـاندارد قابل شناسایی برای این قشر،
در کف سازی ( کفپوش نابینایان ) معابر و اماکن شهری (نظیر پیاده رو ها ، پارک ها و …) و فضاهای خدماتی (نظـیر ایستگاه های قطـار ، متـرو و …) می باشد .

این مسیر ها باید به گونه ای طراحی و ایجاد شوند که ترددی کاملا ایمن و تـوام با هشدارهای لازم در طول مسیر برای فرد نابینا فراهم می آید.

در این راستا بهره گیری از تجهـیزات و المان هـا و نشانه های تعریـف شـده مانـند خطـوط مـوازی و گـل میـخ های ویـژه،
از مـلزومات بوده که در ادامه به برخـی از مشخـصات و ویژگی هایی که می بایـست پیـش از طـراحی و بهره برداری از این محصولات، مورد توجه قرارگیرند اشـاره میگـردد.

با ايـجاد كف سازی ويژه نابينايان در مسير حركت، آنـرا براي هدايت این افراد در طول مسير آماده می نمایند.

هدف ما تولید ارزان کفپوش نابینایان است که امید واریم با قیمت مناسب همه از ان بهرهمند شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.